Magiczna Matma

Matematyka w szkole ponadpodstawowej. 

Egzamin maturalny na 100%

Nic trudnego. Trenuj z Magiczną Matmą.

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦), przedstawiono wykres funkcji 𝑓 określonej dla każdego 𝑥 ∈ [−5, 4). Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Dla każdego argumentu z przedziału (−4; −2) funkcja f przyjmuje wartości ujemne.PF
Funkcja f ma trzy miejsca zerowe.PFFP

Fałsz

Zauważmy, że f(-3)=-2 i f(-2)=1>0. Funkcja jest ciągła, zatem istnieją argumenty, dla których z podanego przedziału wartości funkcji są dodatnie i mniejsze niż 1.

Prawda

Zauważmy, że liczba 4 nie jest miejscem zerowym, ponieważ nie należy ona do dziedziny funkcji.

 

Na rysunku, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦), przedstawiono wykres funkcji 𝑓 określonej dla każdego 𝑥 ∈ [−5, 4). Na tym wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych.

Zapisz zbiór wartości funkcji f.

ZW=[-4;4]

ZW=[-4;4]

Cenę telewizora obniżono o 20 \% , a po miesiącu nową cenę podwyższono o 25 \% .

Oceń prawdziwość zdania:

Końcowa cena telewizora będzie taka sama jak cena początkowa.

Prawda

Oznaczmy przez x cenę telewizora.

{\color{Green} 0,8\cdot x} – cena telewizora po obniżce.

{\color{Red} 1,25 \: \cdot \: }{\color{Green} 0,8\cdot x} – cena telewizora po podwyżce.

Ponieważ {\color{Red} 1,25 \: \cdot \: }{\color{Green} 0,8\cdot x} = 1 \cdot x

zatem cena po dwukrotnej zmianie wróci do ceny początkowej.

Zdanie jest prawdziwe.

Egzamin maturalny na 100 %

Magiczna Matma

Tablice

Wybrane wzory matematyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Teoria

Tematy ze szkoły ponadpodstawowej – podstawa i rozszerzenie

Wzory

Wzory, których nie znajdziesz w tablicach matematycznych

Arkusze

Arkusze z egzaminów maturalnych z lat poprzednich

Zadania

Do każdego zadania dołączono rozwiązania i odpowiedzi.

Testy

Sprawdź się sam rozwiązując testy z poszczególnych rozdziałów.

Matura już za:

Dni
Godziny
Minuty